ONS IS HIER OM GOD TE VERHEERLIK - Kom beleef hoe die Gees van God met jou, in jou en deur jou werk


Aanbidding

Ons verheerlik God in ons aanbidding.Hierdie visie word nagestreef op die volgende maniere:

  • Eredienste
  • Kinderkerk vir kinders tot en met graad 6 en gesprekke vir tieners van
    graad 7 - 11 na die erediens
  • Lofprysing tydens eredienste
  • Koorsang
  • Verwelkoming by die deure
  • Gesellige verkeer na die erediensteEredienste: Sondae om 09:00

Eredienste vind op Sondag-oggende en kerklike feesdae in die kerk plaas. Eredienste word opgeneem en 'n CD van die dag se boodskap is beskikbaar aan gemeentelede, wat gereeld daarvan gebruikmaak.Prediking

Moeite word gedoen om die liturgie gereeld af te wissel en te vernuwe. Dit dra daartoe by dat gemeentelede die eredienste en die byeenkomste van gelowiges op 'n vernuwende en persoonlik wyse ervaar.Lofprysing

Weens die entoesiastiese leiding van die orrelis en twee gemeentelede wat afwisselend die lofprysing lei, is die gemeentelike sang voor en tydens eredienste van besonder hoe standaard.

Die kerkkoor van sowat 16 mense oefen weekliks en hulle is 'n lojale groep wat gereeld optree. Hier is inderdaad 'n voorbeeld van getrouheid en die opoffering wat dit vra. Dit is vir almal duidelik dat koorlede ook baie seen hierdeur ervaar in hul persoonlike geloofslewe.Verwelkoming by kerkdeure en gesellige verkeer na die Erediens

Die gebruik bestaan dat die leraar, lede van die kerkraad asook vrywilligers voor die erediens by elkeen van die deure diens doen om gemeentelede te verwelkom en die tersake leesstof te oorhandig. Dit word baie positief deur gemeentelede ervaar. Indien u wil inskakel by die verwelkoming kontak asb vir Chris.

Na die erediens verkeer gemeentelede gesellig oor 'n koppie tee of koffie, as deel van die ervaring van die gemeenskap van gelowiges en om mekaar beter te leer ken.Multi-taal

Hierdie erediens vir anderstaliges word Sondae om 12.00 uur aangebied en word goed ondersteun.