ONS IS HIER OM GOD TE VERHEERLIK - Kom beleef hoe die Gees van God met jou, in jou en deur jou werk


Opbou

Ons verheerlik God deur elke lidmaat op te bou om ‘n gestuurde na die wêreld te wees.Opbou help lidmate om te weet wat is hulle gawes en dat elkeen geroep is om as deel van die liggaam van Christus ‘n verskil in die omgewing waar hulle elke dag beweeg, te maak.

Dit beteken nie net dat jy binne die gemeente in ‘n bediening betrokke is nie, maar ook by die werk, waar jy kuier, skoolgaan, student is of tussen jou gesin.

OPBOU wil elke belydende- en dooplidmaat bemagtig of oplei om te weet God roep ons.

Die opbou van die Liggaam sluit die begeleiding van alle lidmate op hulle geloofsreis en die effektiewe funksionering van die gemeente in.Gemeente-ontwikkeling

a.Toerusting is ‘n voortdurende proses wat nodig is vir die geestelike groei van die gemeente. Die opleiding van lidmate is eintlik niks anders as begeleiding na en vir diens nie. Dit behels die:

  • Ontginning van elke lidmaat se gawepotensiaal
  • die fyn luister na waartoe God elkeen roep
  • die skep van geleenthede om dit in bedieninge te gebruik

"Die regte mense op die regte plekke vir die regte redes"

b. Toerusting/kursusse sluit die volgende in:

  • Opleiding van leiers, (kerkraad, bestuurspan,omgeeleiers, kategete ens)
  • Inskakeling van nuwe lidmate
  • Begeleiding van lidmate (gawes/evangelisasie kursusse ens)
  • Bemagtiging met “skills” vir die lewe - Lewensverrykingskursusse
  • Strategiese beplanning en evaluering


Bybelbuddies: Sondae 09:00 (tydens die erediens)

Ons kinders word deur vriendelike tannies begelei om Jesus se dissipels te wees. Hulle volg tans die LP3 program wat deur Bybel media ontwikkel is vir kinders.


Tieners/Belydenisgroep

Tieners word deur kategete begelei om geestelik te groei en te ontdek dat hulle deel van die Liggaam van Christus is en deur Hom indiens geneem is as gestuurdes. Die GPS program van Bybel Media word tans gevolg.


Geloofsgroei: Bybelstudie - Woensdae 09:00

Lidmate word begelei tot geloofsgroei, deur beter kennis van die Woord en gesprekke waar vrae gevra en beantwoord word.Kampe: Bou van verhoudings en gemeentegees

Gemeente- en jeugkampe word jaarliks gehou om verhoudings en gees te bou.Hou gerus die almanak dop vir opleidingsgeleenthede en kursusse!

Maak seker dat jy en jou gesin by een van die geleenthede inskakel. Dis ‘n heerlike ontdekking van jouself en opwindend om saam met mede-gelowiges jou geloofsreis ook op die manier aan te pak!