ONS IS HIER OM GOD TE VERHEERLIK - Kom beleef hoe die Gees van God met jou, in jou en deur jou werk


Steundienste


FINANSIES

Die finspan verseker dat die gemeente se finansies op 'n gesonde grondslag funksioneer.

Dit beteken dat:

  • die gemeente sy lopende uitgawes kan dek deur sy inkomste
  • jaarliks 'n begroting van die gemeente te voltooi wat die uitgawe en inkomste bronne vir die komende jaar aan toon.
  • die finansiele state, kontroles en werkswyse jaarliks deur eksterne ouditeure geouditeur word.
  • die kerkraad ten alle tye persone aangestel het wat uitgawes en betalings namens die gemeente magtig.
  • slegs gemagtigde persone uitgawes kan aangaan .RIFFOKUS

Ons Gemeenteblad “Riffokus” is regtig iets besonders en ‘n mooi vertoonstuk van wat in die Gemeente aangaan. ‘n Paar toegewyde lidmate behartig dit en ons gemeentelede sien regtig uit na elke uitgawe. Die blad dien eerstens tot eer van die Here en opbou van die Gemeente. Dit weerspieël meestal menings en getuienisse vanuit die Gemeente en is daarom baie persoonlik van aard of Gemeente gerig. Vanweë die diverse aard van ons Gemeente is kommunikasie van kardinale belang en ook hier speel die Riffokus ‘n baie belangrike rol. Dit is een van die bedieninge in ons Gemeente wat onmisbaar geraak het.