ONS IS HIER OM GOD TE VERHEERLIK - Kom beleef hoe die Gees van God met jou, in jou en deur jou werk


Uitreik

Visie: Om God te verheerlik deur Jesus in die wêreld te verteenwoordig.Sending in Rusland

Riko Viviers is lidmaat van dié gemeente en doen sendingwerk onder die Evenki in Rusland.

Projek

 • Om geestelike en finansiële bystand te verleen.
 • Bevorder Bybelverspreiding en vertaling.
 • Om deur gebedsbediening hierdie aksies te bevorder.
 • Om kommunikasie en terugvoer te gee en besoeke ter plaatse (Rusland)
 • Om algemene bystand en ondersteuning te lewer tydens besoeke ter plaatse en
 • programme tydens besoeke te reël.


Bybelverspreiding

 • Daar is verskeie Bybelverspreidings-aksies waarby die Gemeente betrokke is:
 • Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (Gemeente / Kerkraad)
 • Bybelverspreiding onder die Evenki (Riko Viviers)
 • Bybelverspreiding binne VGK Noord Tvl (Ds Koos Beukes)
 • Bybelkiosk (Jan Schoeman)
 • Die gemeente Monumentpark bedryf ‘n Bybelkiosk op Saterdae tussen 8-12, in die middestad van Pretoria, waarby die Uitreikspan van Waterkloofrif betrokke is
 • Bybelverspreiding Omega San (Dirk Ganz)
 • Bybelverspreiding Multitaal (Michael Mohlamonyane)

Projek

 • Om Bybels teen bekostigbare pryse aan behoeftige persone beskikbaar te stel.
 • Om, gekoppel aan Bybelverkope, evangeliese literatuur aan verbygangers, wat moontlik nie in ‘n kerk kom of kennis van Christus as Verlosser het nie, aan te bied.
 • Om, waar moontlik, die evangelie deur middel van gesprekke met mense wat belangstel, te deel.
 • Om Bybels en geskikte literatuur aan lidmate beskikbaar te stel vir verspreiding onder hulle werknemers.
 • Fondsinsameling om finansiële bydraes te maak vir aankoop van Bybels.
 • Om Gebedsondersteuning te verkry.
 • Om diensbeurte te lewer by die Bybelkiosk.


Munte vir Christus

Dit is ‘n bussieprojek waardeur die lidmate bydraes kan maak tot o.a. Bybelverspreiding onder lede van die Multitaal diens.

 • Om bussies te voorsien (verskaf deur Willie Coertzen 016-976-6447 / 082-348-144) en aan gemeentelede te versprei (houer in kerk).
 • Om bydraes en inbetaling te hanteer (vir periodes van 3 maande).
 • Om deur finansiering van Bybelverspreiding en ander aksies (insluitend ad-hoc versoeke) hulp en ondersteuning te gee aan goedgekeurde projekte/aksies.
 • Hulp aan Khwe-San vir verskeie projekte.Uitreik na anderstaliges binne die Gemeente

Brugbou- en evangelisasie-aksie wat in 1997 van stapel gestuur is en wat o.a. die Jesus 2000 Projek gedoen het word jaarliks in een of ander vorm voortgesit. Die fokus is nou VGK (Pretoria) Melodi ya Tshwane: Biduur en Bybelstudie geleenthede vir tuin- en huishulpe. Eredienste word in Tswana en Sotho aangebied. Eredienste word deur Micael Mohlamonyane op Sondae om 12:00 aangebied.


P E N

PEN staan vir Pretoria Evangelisering en Nasorg, ‘n aksie van die NG Kerk gerig op mense in een of ander vorm van nood. Die Bosmanstraat Kerk maak deel uit van hulle Hoofkantoor kompleks. Beide die VGK en NGK hou dienste in die kerk insluitende Chinese bediening. PEN bedryf verskeie sosiale dienste wat insluit kleuterskole, huisvestingprojek en die verskaffing van etes aan behoeftiges, kinder- en tienerbediening.

 • Om die betrokkenheid van gemeentelede by PEN te bevorder deur op ‘n gereelde basis die gemeente in te lig oor die verskeidenheid van aksies en behoeftes wat bestaan by PEN se projekte.
 • Om PRECIOUS PEARLS EN PENNIES-KLEUTERSKOOL as gemeenteprojek te ondersteun deur die behoeftes soos van tyd tot tyd aan te spreek.
 • Om fondse in te samel vir van die aksies wat PEN bedryf (Gholfdag).
 • Om gebedsondersteuning vir die aksies te bevorder.
 • Voedsel en ander bydraes soos meubels en klere te maak, of daarmee behulpsaam te wees, bv, PEN bestuur Tshwane Upliftment Forum wat voedsel van winkels verkry, klere, meubels, skenkings ens. ontvang en versprei.


Huis Piek

Ouetehuis

 • Daar word hulp verleen aan die tehuis op verskeie gebiede wat ‘n finansiële bydrae insluit.
 • Die gemeente neem verantwoordelikheid vir sekere dienste wanneer nodig.Berg en Dal

Huis vir ongehude moeders.

 • Gereelde en deurlopende skakeling deur ‘n verteenwoordiger van die gemeente vind plaas.
 • Om algemene bystand en ondersteuning te lewer.


Wespoort

Ontwikkeling en ondersteuning van die gemeenskap in die westelike deel van Pretoria, onder andere Danville, Elandspoort, Quaggapoort en Proklamasieheuwel.

 • Voedselhulpskema: Voedselpakkies word op Vrydae uitgedeel. Gemiddeld 50 gesinne skakel by die voedselhulpskema in.
 • Ontwikkelingsgroep: Persoonlikheidsontwikkeling en verryking van die groeplede, sowel as die aanleer van lewensvaardighede bv. Ouervaardighede, finansiële beplanning, voeding, higiëne, ens.
 • Naaldwerkgroepe: Groeplede skakel op Dinsdae by twee verskillende groepe in nl. maak van klere en kunsartikels bv. balle, slange.
 • Klerebank: Tweedehandse klere word hoofsaaklik deur lidmate uit die gemeentes Lynnwood, Waterkloofrif en Monumentpark voorsien. Klere word baie goedkoop verkoop, en in verdienstelike gevalle gratis gelewer. Inkomste word gebruik om ook die voedselhulpskema te finansier.
 • Kleuterskole: Funksioneer van Maandag tot Vrydag (oggende). Kinders word gehelp om te sosialiseer, en om sekere lewensvaardighede aan te leer - tans 45 leerlinge. Die graad R-klassie word ook deur ons van benodigdhede voorsien (kombersies en kinderbybels is jaarliks ‘n belangrike projek). Skoolgereedheid is ‘n baie belangrike doelstelling. Vrywilligers lewer hier ‘n onbaatsugtige diens.
 • Benutting van vrywilligers: Funksionering van projekte is afhanklik van die samewerking van vrywilligers uit verskillende gemeentes.
 • Vakansieprojek: Gedurende die eerste week van die Julie-vakansie word verskillende programme tydens die vakansieprojek vir leerlinge van die laer- en hoërskool aangebied. Vrywilligers en studente is ook betrokke. Verversings en middagetes word voorsien.
 • Pastorale betrokkenheid: Dinsdae word geopen deur een van die vrywilligers. Vrydae maak die leraars van Wespoort beurte om Bybelstudie te hou en daarna vir een uur beskikbaar te wees vir pastorale gesprekke
 • Terapeutiese dienste: Antoinette Victor is die projekleier wat as ‘n Maatskaplike Werkster terapie toepas waar moontlik, maar daar is ‘n behoefte aan spraakterapeute, opvoedkundige sielkundiges en arbeidsterapeute.
 • Ad-hock projekte: Vrywilligers word benodig vir die reel van ‘n Moedersdagtee waar die dames toegespreek kan word, asook vir ‘n Pa-en-seun-dag.
 • Befondsing: Alhoewel Lynnwood gemeente jaarliks begroot vir die projek is dit nie voldoende om al die uitgawes te dek nie. Daar is geen bydrae van die staat nie. Die projek doen self ook fondsinsamelings. Finansiële ondersteuning om sekere aksies te befonds is altyd ‘n behoefte, en selfs voedsel. Ons is baie dankbaar vir lidmate wat maandelikse aftrekorders het ten bate van die projek.
 • Wit-Olifantdag: ‘n Spesiale Wit-Olifantdag word deur die NGK Waterkloofrif gehou, met die oog op die insameling van tweedehandse meubels en allerlei goedere inlsuitende klere, wat te koop aangebied word. Die opbrengs sowel as die goedere wat nie verkoop word nie, word aan Wespoort geskenk.Khwe-San en Omega San

 • Stigting van ‘n Organisasie sonder winsbejag met die fokus op all vlakke van Ontwikkeling onder die Khwe-San mense in die Caprivi.
 • ‘n Geestelike bedieningprogram wat die verkryging van en die ontwikkeling van fasiliteite en dienste insluit.
 • Voorsiening van Bybels en Kategese materiaal.
 • Bystand met die bou van ‘n plek van aanbidding.
 • Jaarlikse uitreik na Wes Caprivi.