ONS IS HIER OM GOD TE VERHEERLIK - Kom beleef hoe die Gees van God met jou, in jou en deur jou werk


Wie is Waterkloofrif?

Die kerk van Jesus Christus is die gemeenskap van gelowiges wat deur die Woord van God en deur sy Gees byeengeroep word. Waterkloofrif staan op die Skrif as die heilige en onfeilbare Woord van God, en die leer wat die kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely. Hierdie leer staan uitgedruk in die Formuliere van Eenheid - die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en Dordtse leerreels.

Ons wil graag 'n missionêre gemeente wees waaronder ons verstaan dat ons in alles wat ons doen of is, gestuurdes van die Here is - ons is nie 'n gemeente ter wille van onsself nie, maar ter wille van die opdrag van die Here en die gemeenskap/wêreld waarheen God ons stuur.

Alles wat ons dus binne die gemeente doen, doen ons vanuit die perspektief - ook die bestuurstelsel van die gemeente word daardeur beinvloed. Om gemeente van die Here te wees is vir ons egter veel meer as om net 'n effektiewe bestuurstelsel te he.

Missie: Deur ons aanbidding, onderlinge versorging, geestelike groei, uitreik en verantwoordelike bestuur van ons steunstelsels wil ons die Here dien.

Visie: "Ons is hier om God te verheerlik".


Waterkloofrif wil dus die voertuig wees waardeur God ons konteks wil bereik.